USŁUGI SAPERSKIE – kontrola i nadzór saperski » ARCHEOLOGIA
 1. /
 2. ARCHEOLOGIA

Archeologia

Oferujemy naszym klientom (osobom prywatnym, firmom, urzędom) usługi archeologiczne przy inwestycjach wymagających prowadzenia badań i nadzorów archeologicznych na gruntach podlegających ochronie tj. stanowiska archeologiczne i ich strefy ochronne.

GWARANTUJEMY:

 • Profesjonalne i terminowe przeprowadzenie prac
 • Dostosowania tempa badań do terminarza inwestycji

POMAGAMY: załatwić wszelkie formalności związane z obsługą prawno-konserwatorską inwestycji

BADANIA prowadzimy każdorazowo zgodnie z decyzją wydaną przez Konserwatora Zabytków.

W ramach naszych usług PROPONUJEMY:

 • Usługi archeologiczne i badania wykopaliskowe:
  – wyprzedzające
  – ratownicze
  – sondażowe
  – szerokopłaszczyznowe
 • Nadzory archeologiczne
 • Badania architektoniczne i archeologiczno-architektoniczne
 • Badania geofizyczne i inne badania nieniszczące
 • Inwentaryzacje i dokumentacje obiektów zabytkowych
 • Kwerendy historyczne i archiwalne
 • Wykonanie dokumentacji terenowej: rysunkowej, fotograficznej, ortofotograficznej, opisowej
 • Naukowe opracowanie wyników badań

Usługi archeologiczne na najwyższym poziomie

Oprócz profesjonalnych usług saperskich, naszym klientom oferujemy również kompleksowe usługi archeologiczne towarzyszące inwestycjom, które wymagają prowadzenia badań i szczególnych nadzorów na gruntach objętych ochroną, takich jak stanowiska archeologiczne i ich strefy ochronne. Współpracujemy zarówno z osobami prywatnymi, jak i firmami i urzędami. Nasze długoletnie doświadczenie i wiedza pozwoliły wypracować metody, dzięki którym jesteśmy wstanie dopasować odpowiednie rozwiązanie do Państwa wymogów. Poniżej przedstawiamy prace, które wchodzą w skład oferowanych przez nas usług archeologicznych.
Oferowane przez nas usługi archeologiczne to przede wszystkim prowadzenie różnych badań mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa chronionego terenu oraz nadzór nad realizowanymi inwestycjami. Gwarantujemy Państwu profesjonalne i terminowe podjęcie się prac oraz dostosowanie ich tempa do terminarza inwestycji.

W ramach naszej współpracy oferujemy również możliwość prowadzenia w Państwa imieniu formalności dotyczących obsługi prawno-konserwatorskiej.

Badania wykopaliskowe
i usługi archeologiczne

W ramach oferowanych przez nas usług prowadzimy szereg badań mających na celu możliwość przystąpienia do prac inwestycyjnych.

Badania wyprzedzające

Badania wyprzedzające mają na celu przeprowadzenie eksploracji i niezbędnej dokumentacji obiektów znajdujących się na terenie planowanej inwestycji. Podczas badań zostaje zabezpieczony obiekt podlegający ochronie, tak by podczas planowanej budowy nie został naruszony.

Badania ratownicze

Badania ratownicze przeprowadzane są przed rozpoczęciem prac inwestycyjnych. Mają na celu analizę terenu oraz wydobycie i zabezpieczenie obiektów będących pozostałościami starożytnych kultur.

Badania sondażowe

Badania sondażowe są formą badań wykopaliskowych o wąskim zakresie. Ich celem jest weryfikacja istniejących stanowisk archeologicznych oraz zlokalizowanie miejsc, które nie zostały wskazane we wcześniejszych badaniach rozpoznawczych. Wykonanie badań sondażowych pozwala uchronić się przed zatrzymaniem prac inwestycyjnych w związku z jakimkolwiek odkryciem. Jak już wspominaliśmy, ten rodzaj badań bazuje na niewielkim procencie całego terenu, jednak warto podkreślić, że w przypadku zlokalizowania na stanowisku istotnych dla kultury zabytków zakres badanego terenu może ulec rozszerzeniu.

Badania szerokopłaszczyznowe

Badania szerokopłaszczyznowe są podobne do badań sondażowych, bowiem mają na celu znalezienie obiektów kulturalnych. Wyróżnia je to, że przeprowadzane są na szerokiej płaszczyźnie konkretnej warstwy, a nie jak w poprzednim przypadku, na niewielkim procencie całego terenu.

Nadzór archeologiczny

Nasze usługi archeologiczne obejmują również nadzór nad prowadzonymi działaniami inwestycyjnymi. Do naszych zadań należy obecność podczas trwania budowy i zlokalizowanie przedmiotów mogących mieć wartość zabytkową. Znalezione przedmioty identyfikujemy pod względem wartości oraz zabezpieczamy i sporządzamy dokumentację.

Oddelegowany do nadzoru archeolog posiada należytą wiedzę w tym zakresie oraz środki, które pomogą mu dokonać dokładnego zabezpieczenia przedmiotów przed ewentualnym uszkodzeniem. Jego obecność jest niezwykle przydatna, ponieważ w sytuacji wykrycia drogocennych zabytków nie jest konieczne przerwanie ciągłości prac.

Badania geofizyczne

Nasi pracownicy, dzięki doświadczeniu i wysokiej kwalifikacji mogą wykonać badania geofizyczne, które wchodzą w skład oferowanych przez nas usług archeologicznych. Tego typu badania są całkowicie nieinwazyjne dla analizowanego terenu i pozwalają zgromadzić istotne informacje na jego temat obejmujące charakter, strukturę i parametry danego terenu.

W oparciu o specyfikę podłoża dobieramy najbardziej skuteczną metodę badania, która pozwoli w szybki i ciągły sposób zgromadzić niezbędne informacje. Każdy z naszych pracowników bazuje na nowoczesnym sprzęcie, który w dużym stopniu ułatwia dokonywanie pomiarów i realizację prac.

Badania architektoniczne

Realizowane przez nas badania architektoniczne mają na celu rozpoznanie poszczególnych etapów historii zabytku. Zatem dokonujemy badań, które pozwolą nam określić ich pierwotną formę oraz struktury powstałe na skutek kolejnych przekształceń.

Ten rodzaj badań ma również na celu określenie wartości zidentyfikowanych obiektów uwzględniając jego znaczenie kulturowe. Dzięki temu możliwe jest opracowanie działań, które zapewnią mu ochronę oraz określenie możliwych ingerencji związanych z pracami konserwatorskimi.

Inwentaryzacja
i dokumentacja obiektów zabytkowych

W ramach naszych usług archeologicznych sporządzamy niezbędną inwentaryzację i dokumentację obiektów zabytkowych polegającą na przygotowaniu opracowania zawierającego rysunki obrazujące aktualny stan obiektu. Nasi pracownicy posiadają należyte doświadczenie w tym zakresie, dlatego sporządzone przez nich opracowania będą obrazowały rzeczywisty stan budowli oraz będą wykonane w odpowiedniej skali zapewniając pełną ich mierzalność.

Pozostałe usługi

Oprócz szeroko rozumianych badań archeologicznych proponujemy Państwu również kwerendy historyczne i archiwalne, wykonanie dokumentacji terenowej oraz naukowe opracowanie wyników badań.

Wszystkie wymienione usługi archeologiczne są dokonywane przez doświadczonych i wykwalifikowanych w tym zakresie pracowników. Wierzymy, że dzięki naszej pomocy będą Państwo mogli podjąć prace związane z inwestycją bez jakichkolwiek trudności.